Dator- och internetpolicy

Tillgång till internet

För biblioteken har yttrandefrihet, tryckfrihet och informationsfrihet en central roll. I Bibliotekslagen (2013:801) framhålls att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (2 §).
Vidare står det också att ”folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” (7 §).

Med utgångspunkt i detta ska därför allmänheten ges möjlighet att kostnadsfritt använda datorer, internet och elektroniska resurser som databaser och e-böcker på samtliga bibliotek inom Stockholms stadsbibliotek. Varje bibliotek ska ge alla användare, både barn och vuxna, tillgång till denna service. Hur detta genomförs bestäms lokalt av biblioteken. Det ska även vara gratis att använda de program som finns på bibliotekens datorer, till exempel för ordbehandling.

Trådlöst nätverk

Biblioteken erbjuder trådlöst nätverk, Stockholms_stadsbibliotek, som inte kräver personlig inloggning.

Lån av datorer

För att använda bibliotekens publika datorer krävs ett personligt bibliotekskort och pinkod. Endast det egna bibliotekskortet får användas vid inloggning. Stockholms stadsbibliotek använder bokningssystemet Netloan för registrering av datoranvändning.

Avgifter

Biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek tar ut avgifter för utskrifter, men i övrigt är det kostnadsfritt att använda internet. Användarna ska tydligt informeras om gällande avgifter, och ansvarar själva för att betalning sker. Att biblioteken får ta ut avgifter för annat än lån har stöd i 9 § Bibliotekslagen (2013:801).

Regler för användning

På Stockholms stadsbiblioteks datorer och trådlösa nätverk är det inte tillåtet att besöka webbsidor som strider mot svensk lag. Detta gäller till exempel hets mot folkgrupp, olaglig nedladdning eller webbsidor som innehåller övergrepp på barn. Sidor med pornografiskt innehåll kommer att vara blockerade. Sidor som bedöms som tveksamma kan komma att förses med en varningstext istället för blockering. Användaren blir informerad om reglerna och behöver godkänna dem vid inloggning.

Bryter användaren mot reglerna i denna dator- och internetpolicy kan enhetschefen vid det aktuella biblioteket stänga av användaren i två månader från tillgång till internet. Beslutet ska omgående rapporteras vidare till områdeschef och avdelningschef för kännedom och bedömning om ärendet ska polisanmälas.

Personuppgifter och sekretess

Stockholms stadsbibliotek lagrar och hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, till exempel dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt 40 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i ”i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men”.

Enligt den så kallade generalklausulen i 10 kap. 27 § Offentlighets- och sekretesslagen kan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut efter begäran från polis eller åklagare. Inom Stockholms stadsbibliotek är det stadsbibliotekarien eller dennes ställföreträdare som hanterar dessa ärenden.

Beslut av stadsbibliotekarien
2018-09-18

Senast uppdaterad
2019-09-24

Skriv ut

Till toppen av sidan