1 - 50 av 106 träffar

Visa:
 1. Omslagsbild: Miljöterapi av

  Miljöterapi igår, idag och i morgon

  Drygt femtio år har förlupit sedan "Miljöterapi" först dök upp som en trend inom den psykiatriska vården. Nästan trettio år har gått sedan det blev ett hedersbegrepp inom missbrukar- och ungdomsvården. Finns då något kvar att säga? Begreppet används också...

 2. Omslagsbild: Tusen år i det svenska barnets historia av

  Tusen år i det svenska barnets historia

  I denna bok får vi följa hur barn uppfostrats och levt i vårt land under tusen år. Det är en skildring som ger inblick i gångna tiders syn på barn och deras uppväxtvillkor. Boken visar hur den fysiska och psykiska omvårdnaden av barn har vuxit fram. Den berör...

 3. Omslagsbild: Trådlösa nätverk av

  Trådlösa nätverk WLAN, WEP och Wi-Fi

  Den här boken förklarar hur wlan fungerar. Den behandlar främst standarden IEEE 802.11, vilken tillsammans med certifieringen Wi-Fi gör att tillverkarnas utrustningar fungerar tillsammans. Boken ger dig en god bild av hur man bygger, designar, använder, felsöker...

 4. Omslagsbild: Språklig variation och förändring av

  Språklig variation och förändring exemplet E ...

  Hur snabbt förändrar sig språket? Försvinner regionala skillnader? Utjämnas sociala olikheter? Vilka samhälleliga faktorer påverkar talspråkets variation? Dessa är några av de frågor som behandlas i Eva Sundgrens bok, som är en förkortad version av hennes...

 5. Omslagsbild: Immateriella tjänster av

  Immateriella tjänster

  Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet till fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag till advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt till mäklare....

 6. Omslagsbild: Teorier om livskvalitet av

  Teorier om livskvalitet

  I denna bok presenteras de vanligaste teorierna om vad som gör ett liv bra för den som lever det, nämligen hedonismen, önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen. Författaren presenterar också en egen teori som kombinerar element från dessa tre...

 7. Omslagsbild: Didaktik av

  Didaktik perspektiv och problem

  Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men...

 8. Omslagsbild: Sjukdomsvärldar av

  Sjukdomsvärldar om människors erfarenhet av kr ...

  En stor andel av befolkningen i de västerländska samhällena och en växande andel världen över lever med långvarig kroppslig ohälsa. Den utbredda förekomsten har en djupgående påverkan på sättet att leva, både bland de redan sjuka och bland dem som är...

 9. Omslagsbild: Så bildas orden av

  Så bildas orden handbok i ordbildning

  Orden speglar världen. Med "världen" menas inte bara den konkreta verkligheten utan också våra erfarenheter av och attityder till den. Men världen förändras gradvis och då behöver vi nya ord för att beskriva den. De nya orden lånar vi in eller skapar av ord...

 10. Omslagsbild: De dubbla budskapen av

  De dubbla budskapen kvinnors bildning och utbil ...

  Kvinnors utbildning i Sverige har i ett historiskt perspektiv i flera avseenden varit annorlunda än mäns. Könssegregeringen har inneburit ekonomiskt ojämlika villkor, skilda skolformer för flickor och pojkar och skillnader i utbildningens innehåll och syfte....

 11. Omslagsbild: Organisationsteori av

  Organisationsteori moderna och klassiska perspektiv

  Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur organisationen kan göras effektiv. För det andra frågan om hur den kan göras representativ. I skärningspunkten mellan effektivitets- och representativitetskraven...

 12. Omslagsbild: Programmering i C# av

  Programmering i C#

  Denna bok beskriver det objektorienterade programmeringsspråket C# och den plattformsoberoende exekveringsmiljön Common Language Infrastructure (CLI). Boken passar bäst för dig som har grundläggande kunskaper i objektorienterad programutveckling i...

 13. Omslagsbild: När olikhet föder likhet av

  När olikhet föder likhet hur ämnesövergripand ...

  I denna bok rapporteras resultat från ett forskningsprojekt där uppmärksamheten är riktad mot att fånga skolpersonalens och elevernas berättelser om hur ämnesövergripande kunskapsområden formas och tar plats i skolans praktik. Olikheter i bland annat...

 14. Omslagsbild: Internkommunikation inom organisationer, företag och myndigheter av

  Internkommunikation inom organisationer, föret ...

  I den här boken tar författaren upp samspelet mellan organisationer och deras interna kommunikation, till exempel i fråga om struktur och öppenhet. Ämnen som behandlas är varför kommunikation är nödvändig och vilka olika kommunikationsvägar som finns inom...

 15. Omslagsbild: Religionsvetenskap av

  Religionsvetenskap en inledning

  Den här boken ger en introduktion i religionsvetenskap. Den handlar om historisk metod, fenomenologi och beteendevetenskaplig religionsforskning. Författarna tar upp ämnen som argumentationsanalys, att tänka kritiskt om religion och vad teologi kan innebära. De...

 16. Omslagsbild: Realtidsprogrammering av

  Realtidsprogrammering

  Denna bok behandlar realtidsprogrammering ur två synvinklar – utveckling av datorprogram med parallella aktiviteter och implementering av ett realtidsoperativsystem som medger sådan utveckling. Boken syftar till att ge förståelse och färdigheter inom båda dessa...

 17. Omslagsbild: Experimentell och tillämpad socialpsykologi av

  Experimentell och tillämpad socialpsykologi

  Boken ger en introduktion både till experimentell socialpsykologi och tillämpad socialpsykologi. Bland de studieobjekt som beskrivs i boken kan nämnas: relationer, attityder, altruism, aggression, social kognition, prestation i grupp och beslutsfattande i grupp....

 18. Omslagsbild: Programmerbara kretsar av

  Programmerbara kretsar utveckling av inbyggda s ...

  Utvecklingen av mikroelektroniken har gått med en rasande fart sedan de första datorerna. Boken lyfter fram och visar de möjligheter som erbjuds när hela system numera kan konfigureras i ett enda verktyg och sedan läggas in i en enda krets bestående av...

 19. Omslagsbild: Forskares frihet av

  Forskares frihet om makt och moral

  Att forskning bör bedrivas med frihet under ansvar är idag närmast en klyscha. När Sveriges statsminister i sin regeringsförklaring säger att ”forskningens frihet garanteras”, vad menar han då egentligen? Vem är det som har frihet, och vad består friheten i?...

 20. Omslagsbild: Repetitionskurs i fysik av

  Repetitionskurs i fysik en förberedelse till hö ...

  Boken är ett repetitionsmaterial som är framtaget för dig som ska börja studera på högskolan. Det innehåller ett antal fristående repetitionskurser som täcker huvuddelen av gymnasiekursen i fysik. Varje del består av ett inledande diagnostiskt prov med svar,...

 21. Omslagsbild: Kom igång med HTML av

  Kom igång med HTML

  Denna bok ger dig de mest grundläggande byggstenarna som behövs för att du själv skall kunna skapa webbsidor med HTML och CSS. Förhoppningen är att boken både skall kunna användas för att lära sig grunderna i att skapa webbsidor och vara ett uppslagsverk som...

 22. Omslagsbild: Teaterns tecken av

  Teaterns tecken

  Denna bok presenterar en semiotisk metod för drama- och föreställningsanalys och kan med fördel fungera som en introduktion i ämnet teatervetenskap. Den tar även hänsyn till utvecklingen inom ämnet under 1900-talets sista decennier på tröskeln till ett nytt...

 23. Omslagsbild: Genus och det akademiska skrivandets former av

  Genus och det akademiska skrivandets former

  Detta är en bruks- och inspirationsbok som vill problematisera och kritiskt reflektera kring förhållandet mellan text och form, kropp och rum, i det vetenskapliga skrivarbetet. Boken, som är indelad i de två huvudavsnitten Inblickar och Utblickar, ger prov på både...

 24. Omslagsbild: Arbetsintegrerat lärande av

  Arbetsintegrerat lärande

  Denna antologi handlar om lärande där kunskap från forskning och beprövad erfarenhet integreras med yrkesverksamhet. Tematiskt knyts boken samman genom begreppet arbetsintegrerat lärande, AIL. I boken diskuteras och analyseras yrkesförberedande och arbetsrelaterat...

 25. Omslagsbild: Frågelistan som källa och metod av

  Frågelistan som källa och metod

  Bröllop, barnavård och böcker. Pizza, polio och personlig hygien. Vid de nordiska folkminnes- och traditionsarkiven, liksom vid flera museer, finns stora samlingar av berättelser som rör alla upptänkliga aspekter av människors liv förr och nu. Många av dessa är...

 26. Omslagsbild: Det moderna genombrottets dramer av

  Det moderna genombrottets dramer fem analyser

  I den här boken analyseras fem dramer från 1880-talet. Alla uppfördes under det litterärt livliga decennium då inte minst debatten om kvinnans ställning var het. Idag förekommer endast två av dem i teaterrepertoaren. Strindbergs Fröken Julie och Ibsens Hedda...

 27. Omslagsbild: Transportekonomi av

  Transportekonomi logistiska modeller för resurs ...

  Transportekonomi kopplar samman tekniska och ekonomiska aspekter av transportsystemet utifrån en beskrivning av en transport som en tjänst. Boken är indelad i fem delar: Del I behandlar transportsystemet som ett fysiskt nätverk där olika kapacitets- och...

 28. Omslagsbild: Genusperspektiv i historia av

  Genusperspektiv i historia metodövningar

  I den här boken presenterar sju historieforskare olika metodövningar, alla med ett genusperspektiv som utgångspunkt. Författarnas målsättning är att på ett enkelt sätt visa hur man kan problematisera olika typer av källmaterial från skilda tidsperioder med...

 29. Omslagsbild: Sociala problem och socialpolitik i massmedier av

  Sociala problem och socialpolitik i massmedier

  Vad betyder massmedia för synen på sociala problem och socialpolitik? Författarna i denna bok tar ur olika vinklar upp massmediers betydelse när det gäller att forma allmänhetens och beslutsfattares världsbild, inte minst gäller det socialpolitiska brännande...

 30. Omslagsbild: Neurologi - fallbeskrivningar av

  Neurologi - fallbeskrivningar

  Boken är med få undantag baserad på autentiska patienter med neurologisk sjukdom. Författaren vill med boken belysa den kliniska neurologins betydelse. Många av frågorna har varit tentamensfrågor där författaren velat testa studenternas förmåga att tolka en...

 31. Omslagsbild: Introduktion till intern redovisning av

  Introduktion till intern redovisning

  Syftet med boken är som framgår av titeln att ge en enkel och kortfattad introduktion till intern redovisning. Principerna för intern redovisning beskrivs och läsarna ska i första hand lära sig förstå vad intern redovisning är och vad den kan användas till....

 32. Omslagsbild: Scener ur ett företag av

  Scener ur ett företag organiseringsteori för k ...

  Kunskap sägs vara den framtida basen för ekonomisk utveckling. Vetenskap och teknik tillför oupphörligt ny kunskap. Allteftersom globaliseringen av ekonomin fortgår, blir aktuell kunskap om kunder, personal och institutionella förhållanden allt viktigare för...

 33. Omslagsbild: Välfärdsstatens skräpvind av

  Välfärdsstatens skräpvind historiska spår i ...

  Välfärden är en del av vår politiska historia. I det som idag kallas vård-skola-omsorg finns spår av äldre beslut och idéer, vilket gör att välfärdsstaten blir svår att förstå utan en historisk analys. I den här boken synliggörs de historiska...

 34. Omslagsbild: Kundtillfredsställelse och kundmätningar av

  Kundtillfredsställelse och kundmätningar

  Denna bok behandlar kundtillfredsställelse och kundmätningar ur ett brett perspektiv. Inledningsvis redogörs för behovet av information om kunderna samt hur denna kan utnyttjas. Vidare diskuteras hur kunden utifrån förväntningar, utfall och omgivningsfaktorer...

 35. Omslagsbild: Ny svengelsk ordbok av

  Ny svengelsk ordbok

  Svengelska är inte detsamma som engelska. När vi lånar engelska ord ändras ofta uttal och stavning och ibland också betydelse. Inlåningen är inte utan problem. Heter det en go eller ett go? Vad blir container i plural? Heter det blinker eller blinkers i singular?...

 36. Omslagsbild: Lärdilemman i arbetslivet av

  Lärdilemman i arbetslivet teoretiska och prakt ...

  Att skapa lärande, finna arbetssätt och metoder för ständiga förbättringar och utveckla kompetens är uppgifter som ingår i de flesta organisationers vardag. Samtidigt pekar aktuell arbetslivsforskning och praktiska erfarenheter på att det finns en mängd...

 37. Omslagsbild: Lexikon industriell styr- och reglerteknik med datateknik av

  Lexikon industriell styr- och reglerteknik med ... svenskt-engelskt, engelskt-sve ...

  Detta lexikon (svenskt-engelskt/engelskt-svenskt) ger tillgång till mer än 50.000 termer och definitioner. Det täcker industriell mät-, styr- regler- och datateknik, och är anpassat för såväl process- och verstadsindustrin. Styr- och reglertekniken ligger i...

 38. Omslagsbild: Ätstörningar av

  Ätstörningar en strategisk behandlingsmodell

  I boken beskrivs symptombilder och sjukdomsbegrepp kring ätstörningar som "anorexia nervosa" och "bulimia nervosa", hur dessa tillstånd uppkommer och utvecklas, samt hur spridning och prognos ser ut. En central del i boken är den modell för behandling av...

 39. Omslagsbild: Läsaren som textskapare av

  Läsaren som textskapare

  Den här boken handlar om hur litteratur kan läsas på olika sätt. I bokens första kapitel presenteras de läsarorienterade metoder som vuxit fram i USA under 1900-talets sista decennier. I följande avsnitt redovisar författaren resultaten av sex...

 40. Omslagsbild: Grundad teori av

  Grundad teori teorigenerering på empirisk grund

  Grundad teori är en metod för kvalitativa undersökningar inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Den utvecklades på 1960-talet och har blivit allt mer spridd. Det är en induktiv metod, baserad på idén att man växelvis samlar in och analyserar data. På detta...

 41. Omslagsbild: A, B, C och D av

  A, B, C och D vägledning för studenter som skri ...

  Denna bok är en nybörjarbok, men också en fortsättningsbok i uppsatsskrivande. Bokens innehåll är koncentrerat till fyra delar: a) kriterier för kvalitetsbedömning av färdiga uppsatser, dokumenterat i olika försök att komma fram till en minsta gemensamma...

 42. Omslagsbild: Organisationer emellan av

  Organisationer emellan om förhandlingar, makt o ...

  Organisationer utgör ett allt mer påtagligt inslag i modernt samhällsliv. Det medför att relationer mellan organisationer har kommit att omfatta en allt större del av det sociala livet. I kontakterna mellan organisationer spelar förhandlingar en nyckelroll,...

 43. Omslagsbild: De sju ledningsverktygen av

  De sju ledningsverktygen för effektivare planer ...

  Detta material har utvecklats genom ett samarbete mellan Vattenfall AB, Scania CV AB och Avdelningen för kvalitetsteknik & statistik vid Luleå tekniska universitet, till stor del utifrån ett behov och intresse att skapa ett material som kan användas för utbildning...

 44. Omslagsbild: Shakespearecitat i sina sammanhang och med kommentarer av

  Shakespearecitat i sina sammanhang och med kom ...

  Den här boken innehåller Shakespearecitat. Några är mindre bekanta för flertalet av oss, andra är välkända och en del har till och med införlivats i vårt språk utan att vi tänker på att de härstammar från Shakespeares texter. Erik Frykman sätter in...

 45. Omslagsbild: Externredovisningens grunder av

  Externredovisningens grunder

  Innebörden i begreppet redovisning kan variera beroende på i vilket sammanhang begreppet används. Vanligtvis avser begreppet den företagsekonomiska form av redovisning som ligger till grund för innehållet i företags årsredovisningar. Bokföring är en...

 46. Omslagsbild: Didactica magna av

  Didactica magna Stora undervisningsläran

  Denna bok är ett av didaktikens och pedagogikens centralverk och den utgör startpunkten för den europeiska systematiseringen av didaktik och undervisning. Didaktik betyder konsten att undervisa och Comenius hävdar att hans verk innehåller en fullständig...

 47. Omslagsbild: Populärlitteratur av

  Populärlitteratur de populära genrernas esteti ...

  Populärlitteraturen är ingen enhetlig företeelse trots att den ofta klumpats ihop med nedlåtande benämningar som skräp-, trivial- eller kiosklitteratur. I själva verket består populärlitteraturen av en rad olika arter eller genrer. Varje genre kännetecknas av...

 48. Omslagsbild: Allmän pedagogik av

  Allmän pedagogik

  Denna bok är tänkt att ge pedagogik- och lärarstuderande en introduktion till pedagogiken som teoretisk och filosofisk disciplin samt visa vilka problem och frågeställningar den allmänna pedagogiken kan arbeta med. Författaren tar sin utgångspunkt i...

 49. Omslagsbild: Programmering för Internet av

  Programmering för Internet

  Denna bok vänder sig både till nybörjare inom programmering och till programmerare som ännu inte satt sig in i de vanligaste språken för Internetprogrammering. Boken behandlar HTML, ASP, JavaScript, PERL samt CSS, XML och SQL och lämpar sig för såväl...

 50. Omslagsbild: HTML och Javascript av

  HTML och Javascript en introduktion

  Denna bok behandlar design av dokument (webbsidor) på World Wide Web (www) med hjälp av HTML och JavaScript. Boken tar upp kärnan av HTML, dvs de instruktioner och funktioner som fungerar på de vanligaste webbläsarna såsom Netscape 3.0 och Microsoft Internet...

Förbättra sökningen med hjälp av filtren:

Språk

År

Till toppen av sidan