การยืม-คืนและการจอง

เงื่อนไขการยืม-คืนโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

 • ยืมได้ฟรี
 • ทำบัตรห้องสมุดฟรี
 • ขอสมัครทำบัตรสมุด ต้องแสดงบัตรประจำตัว
 • หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีลายมือชื่อผู้ปกครอง หากอายุ 16 ปี แต่มีบัตรประจำตัว ไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อผู้ปกครอง
 • ต้องรับผิดชอบรายการหนังสือที่ยืมด้วยบัตรทั้งหมด
 • การยืมหนังสือของเด็ก ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ระยะเวลายืมปกติ ยืมได้นานครั้งละสี่สัปดาห์ แต่มีข้อยกเว้น
 • ยืมต่อได้อีกสองครั้ง แต่มีข้อยกเว้น
 • สำหรับหนังสือที่มีรายการจอง ให้ยืมได้ครั้งละสองสัปดาห์
 •  นำส่งคืนได้ที่ห้องสมุดทุกแห่ง
 • ส่งคืนหนังสือ/วัสดุที่ยืมตามกำหนดเวลา
 • หากส่งคืนช้าเกินกำหนดจะเสียค่าปรับ
 • ยกเว้นค่าปรับหากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • หากไม่นำหนังสือส่งคืน ทางห้องสมุดจะส่งใบแจ้งค่าปรับไปให้
 • หากในระหว่างที่ยืมหนังสือเกิดชำรุดเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
 • หากจ่ายค่าชดเชย/ค่าปรับหนังสือหาย แล้วพบหนังสือในภายหลัง ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
 • ขอยืมได้สูงสุดครั้งละไม่เกินจำนวน 50 รายการ โดยแบ่งเป็น ซีดีดนตรี/เพลงจำนวน 20 แผ่น ดีวีดีภาพยนตร์จำนวน 5.
 • คุณสามารถยืม e-book ได้สูงสุด 3 เล่มต่อระยะเวลาเจ็ดวัน.

ระยะเวลายืม

สำหรับรายการต่อไปนี้ปกติจะให้ยืมได้นานครั้งละสี่สัปดาห์

 • หนังสือ หนังสือเสียง หนังสือเสียงสำหรับผู้พิการ
 • คู่มือเรียนรู้ภาษา
 • ภาพยนตร์ประเภทสารคดี
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับหนังสือที่มีผู้จอง สามารถยืมได้นานครั้งละสองสัปดาห์ รวมถึงรายการต่อไปนี้

 • นิตยสาร
 • ภาพยนตร์ประเภทบันเทิงคดี
 • บริการยืมเร่งด่วน
 • เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • ซีดีดนตรี/เพลง
 • เกมคอมพิวเตอร์และซีดี-รอม

ในช่วงฤดูร้อนจะอนุญาตให้ยืมได้ตั้งแต่ครั้งละหกสัปดาห์ขึ้นไป

ห้องสมุด Kulturhuset

ห้องสมุด Kulturhuset เปลี่ยนเวลาให้บริการยืมภาพยนต์ประเภทบันเทิงคดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

 การยืมต่อ

มีสิทธิ์ยืมต่อได้สองครั้ง และไม่สามารถยืมต่อได้หาก

 • เคยยืมต่อครบสองครั้งแล้ว
 • หนังสือเล่มนั้นมีการจองไว้
 • รายการนั้นอนุญาตให้ยืมสองสัปดาห์
 • ค้างค่าปรับตั้งแต่ 100 kr ขึ้นไป
 • เคยได้รับใบค่าปรับ
 • ถูกระงับ

ท่านสามารถยืมได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ โดยลงชื่อเข้าใช้งานด้วยหมายเลขบัตรห้องสมุด และรหัสส่วนตัว จากนั้นให้เลือก "Mina lån" (รายการยืมของฉัน) นอกจากนี้ยังสามารถโทรศัพท์ หรือไปที่ห้องสมุดเพื่อขอความช่วยเหลือในการยืมได้เช่นกัน หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ คือ 08-508 30 900

การจอง

 • จองได้สูงสุดสุดครั้งละไม่เกินจำนวน 10 รายการ
 • หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปีจองได้สูงสุดครั้งละไม่เกินจำนวน 10 รายการ
 • หากค้างค่าปรับตั้งแต่ 100 kr ขึ้นไป ไม่สามารถจองได้
 • หนังสือเสียงสำหรับผู้พิการและหนังสือเสียงระบบเดซี ไม่สามารถให้ทุกคนจองได้ แต่ทุกคนสามารถจองหนังสือเสียงทั่วไปได้
 • ไม่สามารถจองหนังสืออ้างอิงได้
 • ไม่สามารถจองหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้
 • ไม่สามารถจองภาพยนตร์ประเภทบันเทิงคดี ที่ห้องสมุด Kulturhuset ได้

อัตราค่าบริการ/ค่าปรับ

สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 • ทำบัตรห้องสมุดใหม่ 20 kr
 • ค่าปรับส่งคืนเกินกำหนดรายการละ 10 kr แต่ละสัปดาห์ที่เลยกำหนดส่ง

ค่าปรับคืนเกินกำหนดส่ง อาจสูงถึง 100 kr ต่อเล่ม/รายการ

หากสื่อสิ่งพิมพ์สูญหายหรือชำรุดเสียหาย

 • หนังสือ 350 kr
 • หนังสือเล่มขนาดเล็ก/จุลสาร 100 kr
 • หนังสือพร้อมซีดี 350 kr
 • หนังสือเสียง 350 kr
 • ซีดีเพลง/ดนตรี 350 kr
 • ดีวีดี 600 kr
 • เกมคอมพิวเตอร์และซีดี-รอม 600 kr
 • คู่มือเรียนรู้ภาษา 600 kr
 • นิตยสารหนึ่งเล่ม 100 kr
 • นิตยสารรวมเล่ม 350 kr

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะยกเว้นค่าปรับส่งคืนเกินกำหนด แต่ต้องจ่ายค่าชดใช้หากสื่อและสิ่งพิมพ์เกิดสูญหาย หรือชำรุดดังนี้

 • หนังสือ 100 kr
 • หนังสือเล่มขนาดเล็ก/จุลสาร 100 kr
 • หนังสือพร้อมซีดี 100 kr
 • หนังสือเสียง 100 kr
 • ซีดีดนตรี/เพลง 100 kr
 • ดีวีดี 350 kr
 • เกมคอมพิวเตอร์ ซีดี-รอม 350 kr
 • คู่มือการเรียนรู้ภาษา 350 kr
 • นิตยสารหนึ่งเล่ม 100 kr
 • นิตยสารรวมเล่ม 100 kr

การจ่ายค่าบริการ/ค่าปรับ

การจ่ายค่าบริการ/ค่าปรับ สามารถจ่ายด้วยบัตรได้ที่ห้องสมุดทุกแห่ง

หากท่านค้างค่าปรับตั้งแต่ 100 kr ขึ้นไป ท่านจะไม่มีสิทธิ์ใช้บริการยืมหรือจองได้ หลังจากจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถใช้บริการยืมและจองได้อีกครั้ง

 

Till toppen av sidan