Mediepolicy

2014-2016

Mediepolicyn vänder sig i första hand till Stockholms invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrinlån på biblioteken. Revidering sker vartannat år

Definitioner

I dokumentet används begreppen nedan med följande betydelser:

Användare = besökare på biblioteket och på bibliotekets webbplats
Medier = böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, musik, film och spel oavsett format
Samlingar = bibliotekens hela utbud av fysiska och digitala medier
Tillgänglighet = möjligheten för alla att få tillgång till fysiska och elektroniska medier samt till information och innehåll på bibliotekens webbplats

Bibliotekens uppdrag och verksamhet

Stockholms stadsbibliotek erbjuder arenor för det demokratiska samhället. Tillgång till fri information är yttrande- och tryckfrihet i praktiken. På biblioteken kan alla röra sig fritt utan krav på ärende, medlemskap eller pengar.

Att främja intresse för litteratur och läsning, tillhandahålla information och stöd för kunskap, samt att verka för digital delaktighet är viktiga uppdrag för biblioteken. 

Biblioteken står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutrala i partipolitiska, ideologiska och religiösa frågor. Kontroversiella och smala åsikter ska också ges utrymme. Biblioteken ska även tillhandahålla omdebatterade medier bland annat för att kunna bidra till diskussioner, tolkningar och omtolkningar.

Verksamheten ska utgå från bibliotekslagen och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, samt med ett medvetet barnperspektiv med FN:s konvention om barnets rättigheter som riktmärke. Ytterst styrande är svensk lagstiftning.

Stockholms stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket med Internationella biblioteket, ett 40-tal stadsdelsbibliotek, Digitala biblioteket, Regionbibliotek Stockholm, samt ett antal bibliotek på sjukhus och andra institutioner. Verksamheten ingår i ett nätverk som ska ge alla stockholmare fri tillgång till bibliotekens samlingar.

Ett medielandskap i förändring

I dag accelererar den tekniska utvecklingen. Parallellt med utgivning av tryckta böcker växer utbudet av digitala medier och upplevelser. Läsvanor förändras i snabb takt samtidigt som gamla finns kvar. Litteratur sprids i olika format som möjliggör läsande på olika sätt i olika situationer. 

Teknikutvecklingen tillsammans med ett stort utbud på internet gör det lättare för alla att utforska och söka information. Som alltid sätter populärkultur, subkulturer och invandrade kulturer sin prägel på kulturlivet i Stockholm. Bibliotekens roll i detta sammanhang är framför allt att följa utvecklingen på relevanta områden, samt att tydliggöra och ta ansvar för det pedagogiska uppdraget gentemot användarna.

  • Stockholms stadsbibliotek ska arbeta aktivt med förmedlandet av medier oavsett format.
  • Stockholms stadsbibliotek ska göra nödvändiga prioriteringar i fördelning mellan fysisk och digital media, utifrån förändrad efterfrågan.

Stockholmarnas bibliotek

Stockholm är en stad som under senare år genomgått stora förändringar. Invånarnas utbildningsnivå är idag högre än tidigare, samtidigt som Stockholm blir allt mer segregerat. Människor har olika förutsättningar, ekonomiskt och socialt, att ta del av vad staden har att erbjuda. 

Stockholmarnas bibliotek ska vara tillgängliga och angelägna för alla, oavsett ålder, utbildning, funktionsnedsättning, kulturell, språklig eller social bakgrund. Var och en inbjuds att delta på sina villkor. Behovsanpassade lösningar och medieformat ska erbjudas användaren. Bibliotekens tjänster och service finns alltid tillgängliga på bibliotekets webbplatser. På det sättet kan biblioteksbesöken äga rum även på andra platser än på biblioteken.

Runt 20 procent av Stockholms befolkning är under 18 år och har på olika sätt behov av bibliotek. Barn har rätt till böcker och andra medier för att utveckla såväl fantasi och kreativitet som läs- och skrivförmåga. Mer än 30 procent av stadens befolkning har bakgrund i andra länder och barn med annat modersmål än svenska behöver kunna ta del av berättelser på sitt eget språk för att stärkas i sin identitet och utveckling. 

  • Stockholms stadsbibliotek ska, så långt det är möjligt, tillgodose stockholmarnas önskemål och behov av medier.
  • Stockholms stadsbibliotek ska ha särskilt fokus på barn och unga, stockholmare med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning. De nationella minoritetsspråken ska finnas representerade i bibliotekens samlingar.

Användaren i fokus

Bibliotekens utbud ska präglas av kvalitet och allsidighet. Detta innebär att man som användare ska hitta det breda, det smala och det efterfrågade. Inköp och urval ska ske med användaren i fokus. Böcker och andra medier som köps in till biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek blir en del av det gemensamma utbudet. Möjligheten att låna och lämna tillbaka medier på alla bibliotek gör samlingarna till en gemensam resurs för Stockholms invånare. 

Samlingarna ska både tillgängliggöra kulturarvet och spegla samtida trender och tendenser i samhället. Samlingarna ska stödja lärande upp till och med grundläggande högskolenivå. Biblioteken profilerar sig områdesvis utifrån stadsdelarnas behov och befolkningsstruktur. Internationella biblioteket kompletterar bibliotekens samlingar på utländska språk genom att erbjuda medier på över 100 språk. 

Efterfrågan av titlar som inte finns inom Stockholms stadsbiblioteks samlingar, inklusive fjärrlåneförfrågningar, ses som inköpsförslag och ska tillgodoses så långt det är möjligt inom ramen för uppdraget som folkbibliotek. Biblioteken kan ta emot gåvor men förbinder sig inte att tillgängliggöra dessa. 

Samlingarna ska hållas levande och aktuella genom ett ständigt pågående arbete med både det nya och det äldre materialet. Kontinuerliga inköp sker i kombination med ett aktivt beståndsarbete, som förmedling, exponering och gallring. Stockholms stadsbibliotek har inget bevarandeuppdrag. Gallring av beståndet sker dock inte av ideologiska eller värdegrundsbaserade skäl. 

Stockholms stadsbibliotek kan, genom sitt sätt att arbeta med beståndet, erbjuda en “längre cykel” för sina medier när förlagens blir kortare. Användaren har möjlighet att möta det oväntade och bortglömda, det som försvunnit från marknaden. 

Stockholms stadsbibliotek arbetar aktivt med utvecklingen avseende elektroniska medier för att nu och i framtiden kunna erbjuda användarna bästa möjliga service.

  • Stockholms stadsbibliotek ska köpa på efterfrågan och inköpsförslag samt köpa in extra exemplar av titlar med lång kö oavsett format.
  • Fjärrlåneförfrågningar betraktas som inköpsförslag och ska i första hand köpas in av biblioteken. Fjärrlån från annat bibliotek sker i de fall inköp ej är möjligt.
  • Stockholms stadsbibliotek ska tillhandahålla och arbeta aktivt med att förmedla den smalare litteraturen, oavsett format.

Ansvarig

Stadsbibliotekarie Katti Hoflin

Till toppen av sidan