บัตรห้องสมุด

การยืมหนังสือที่ห้องสมุดเมือง Stockholm จำเป็นต้องมีบัตรห้องสมุด และรหัสส่วนตัว โดยขอสมัครทำบัตรห้องสมุดได้ฟรี และสามารถใช้ได้กับห้องสมุดทุกแห่ง รวมถึงห้องสมุด Kulturhuset
ใช้บัตรห้องสมุดสำหรับบริการต่อไปนี้

  • ยืมหนังสือ หรือสื่อประเภทต่าง ๆ ผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ
  • ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
  • จองและยืมผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
  • สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดจากที่บ้าน
  • จองใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของห้องสมุด

ขอทำบัตรห้องสมุด

ลงทะเบียนสมัครขอทำบัตรห้องสมุด โดยกรอกข้อมูลในใบแบบฟอร์มสมัคร ท่านกรอกแบบฟอร์มได้โดยตรงบนเว็บไซต์นี้ หรือขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ห้องสมุด หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วขอรับบัตรได้ที่ห้องสมุด โปรดนำบัตรประจำไปแสดง

สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า18 ปี

หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีบัตรประจำตัว จะต้องให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยดาวน์โหลดใบแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ห้องสมุด หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วขอรับบัตรได้ที่ห้องสมุด

รหัสส่วนตัว

ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ท่านจำเป็นต้องมีรหัสส่วนตัว ซึ่งรหัสนั้น จะต้องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว โดยสามารถเลือกรหัสได้ตอนทำการลงทะเบียน หากไม่มีหรือจำรหัสไม่ได้ ขอเลือกรหัสใหม่ได้ที่ห้องสมุดใกล้บ้านท่าน โปรดนำบัตรประจำตัวไปแสดง

ท่านสามารถทำการเปลี่ยนรหัสส่วนตัว ได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ลงชื่อเข้าใช้โดยการกรอกหมายเลขบัตร และรหัสส่วนตัว เดิม

หากทำบัตรหาย

หากทำบัตรหาย หรือชำรุดเสียหาย ท่านจำเป็นต้องดำเนินการระงับการใช้บัตร หากมีผู้อื่นนำบัตรของท่านไปใช้ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อรายการยืมที่เกิดขึ้นทั้งหมด โปรดโทรหรือติดต่อห้องสมุดใกล้บ้านเพื่อขอระงับการใช้บัตร

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด

หากจำหมายเลขบัตรห้องสมุดได้ ท่านสามารถขอระงับการใช้บัตรผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง ลงชื่อเข้าใช้โดยกรอกหมายเลขบัตรและรหัสส่วนตัว

เมื่อบัตรถูกระงับ ท่านจะไม่สามารถยืม ยืมต่อ หรือลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ห้องสมุดได้ เมื่อได้รับบัตรคืน ให้ไปที่ห้องสมุดเพื่อขอยกเลิกการระงับบัตร โปรดนำบัตรประจำตัวมาแสดง

ค่าทำบัตรใหม่ครั้งละ 20 kr

 

Sivun alkuun