کارت کتابخانه

برای اینکه بتوانید از کتابخانه عمومی شهر استکهلم کتاب قرض بگیرید نیاز به کارت کتابخانه ب یک کد ورود دارید. این کارت رایگان است و در همه کتابخانهای ما و کتابخانه خانهٔ فرهنگ هم معتبرمیباشد. گ
از این کارت زمانی استفاده میکنید که
              ●      دردستگاه های خودکار ما کتاب و یا رسانه های دیگری قرض میگیرید
              ●      دروبگاه ما کتابهای الکترونیکی قرض میگیرید
              ●      دروبگاه ما کتاب رزرو کرده و یا قرض کتاب را تجدید میکنید
              ●     ازمنزل خود در بانک اطلاعاتی کتابخانه جستجو میکنید
              ●     رایانه رزرو کرده و یا ازشبکه بی سیم اینترنتی درکتابخانه استفاده میکنید.

کارت کتابخانه تهیه کنید

خود را بعنوان قرض گیرنده نزد ما ثبت کنید. این کار را ازطریق پرکردن فرم ثبت نام و تحویل آن به ما انجام میدهید. شما میتوانید فرم را مستقیما از طریق وبگاه و یا درکتابخانه پرکنید. کارت کتابخانه را در کتابخانه تحویل بگیرید. باخود کارت شناسایی به همراه داشته باشید.

برای شما که زیر ۱۸ سال هستید

اگرچنانچه زیر ۱۸ سال هستید و کارت شناسایی ندارید قیم شما بایستی زیر فرم ثبت نام را امضاء کند. شما میتوانید این فرم را دراین وبگاه دانلود کرده و یا مستقیما از کتابخانه بگیرید.

درباره پین کُد

کارت کتابخانه شما نیاز به یک پین کُد دارد. این شماره رمز چهار رقمی میباشد. هنگام ثبت نام خود شما این رمزرا انتخاب میکنید. اگر چنانچه پین کُد ندارید و یا آنرا فراموش کرده اید، درنزدیکترین کتابخانه برای انتخاب شماره رمز جدید به شما کمک میکنند. کارت شناسایی با خود به همراه داشته باشید.

دراینجا دراین وبگاه میتوانید پین کُد خود را تغئیردهید. با شماره کارت کتابخانه و پین کُد کنونی خود به سیستم وارد شوید.

اگرچنانچه کارت کتابخانه را گم کردید

اگر کارت کتابخانه را گم کرده و یا ازآنرا دست داده اید مهم است که آن را مسدود کنید. شما مسئول کلیه قرض هایی که با کارت شما گرفته شده است میباشید حتی اگر شخص دیگری ازآن استفاده کرده باشد. برای مسدود کردن آن به نزدیکترین کتابخانه رفته و یا زنگ بزنید.

اطلاعاتی درباره کتابخانه ها

اگرشماره کارت خود را میدانید، میتوانید دراین وبگاه خودتان آنرا مسدود کنید. با شماره کارت کتابخانه و پین کُد خود به سیستم وارد شوید.

تازمانیکه کارتتان مسدود است نمیتوانید کتاب قرض گرفته یا قرض های خود را تمدید کنید ویا اینکه وارد سایت کتابخانه شوید. اگر کارت خود را پیداکردید به کتابخانه بیایید تا ما رفع انسداد کنیم. با خود کارت شناسایی همراه داشته باشید.

کارت جدید کتابخانه ۲۰ کرون هزینه دارد.

 

Sivun alkuun