Trivselregler

Detta gäller på våra bibliotek

  • Respektera personal och besökare. 
  • Visa hänsyn. 
  • Var nykter och drogfri. 
  • Vi accepterar inte rasism, hot, våld eller andra kränkningar.

På våra bibliotek ska ingen bli diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (detta är de sju diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen 2008:567).

Vad händer om jag inte följer trivselreglerna?

Om du bryter mot trivselreglerna kan du få tillträdesförbud till biblioteket enligt Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek. Tillträdesförbud gäller högst ett år. Beslut om ansökan av tillträdesförbud fattas av stadsbibliotekarie. 

Senast uppdaterad
2023-07-25

Skriv ut

Till toppen av sidan