Dataskydd i fokus för ny utbildning från Stockholms stadsbibliotek

GDPR. Fyra bokstäver, som för några år sedan fick de flesta att se ut som frågetecken. Nu har akronymen för den europeiska dataskyddsförordningen blivit en så integrerad del av mångas yrkesliv att de flesta nickar bekant. Men samtidigt som kunskapen om EU-förordningen ökat har frågorna blivit fler, detaljerade och mer verksamhetsspecifika. Och i takt med att förståelsen för GDPR börjat sjunka in har EU fortsatt komma med nya direktiv och domar som påverkar inte minst offentlig verksamhet. Stockholms stadsbibliotekarie Daniel Forsman såg ett behov av fördjupning och kompetenshöjande insatser:

– Det här är ett område där det hänt väldigt mycket de senaste åren. Dels handlar det om dessa förändringar i lagstiftningen, men också om antalet personuppgifter som behandlas. Dessa blir allt fler och medvetenheten hos oss som arbetar på bibliotek behöver öka för att möta detta, säger Daniel Forsman.

En serverhall, detalj.

Foto: Taylor Vick, Unsplash.

Att säkra upp Stockholm stadsbiblioteks system och säkerhetsrutiner är ett ständigt pågående arbete. Under de senaste två åren har arbetet varit intensivt och delvis fokuserat på att möta de nya förväntningar och utmaningar som följer av besluten i Bryssel.

– Dessa frågor blir allt viktigare och det behöver återspeglas i både de system vi använder och i personalens kompetens. De som arbetar i Stockholms stad går redan en obligatorisk utbildning i informationssäkerhet som beskriver kommunens övergripande behov och riktlinjer. Men den kurs som medarbetarna nu har genomfört är tänkt att höja kunskapsnivån när det gäller det som är mer biblioteksspecifikt, menar Daniel Forsman.

Utbildningsinsatsen har genomförts inom ramen för projektet Digit or Die, som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att höja den generella digitala kompetensen bland medarbetare och chefer på kulturförvaltningen i Stockholm. Kursen om bibliotekssekretess och integritet har tagits fram av medarbetare på Stockholm stadsbibliotek i samarbete med kulturförvaltningen och advokaten Jonas Holm, som är specialiserad inom dataskydd och biblioteksjuridik och som även medverkar i kursens filmklipp. Åke Nygren, innehållsproducent på Stockholms stadsbibliotek, har varit särskilt involverad i arbetet med e-utbildningen:

– Vi har varit ett stort team som har arbetat med att ta fram kursen. Det har varit viktigt att den är genomarbetad, pedagogisk och att informationen är helt korrekt. Att tidigt involvera förvaltningens personuppgiftsansvarige samt en jurist med expertis i dessa frågor var ett sätt att kvalitetssäkra kursen.

Åke Nygren

Foto till vänster: Adi Goldstein, Unsplash. Till höger Åke Nygren, projektledare på enheten Digitala biblioteket och medier. Bild & kollage: Stockholms stadsbibliotek.

Utbildningens fokus ligger på tjänstemannarollen i relation till informationssäkerhet, sekretess och god praxis i hanteringen av personuppgifter. Åke Nygren menar att man försökt hålla kursen på en praktisk och biblioteksnära nivå och velat tydliggöra i vilka situationer lagstiftningen påverkar personalens dagliga arbete. Han menar också att detta blir en del av att skapa förtroende hos medborgarna:

– Utöver alla andra förtjänster med denna kompetenshöjning så kan detta arbete även bidra till en trygghet för medborgarna, som märker att biblioteket värnar skyddet av deras data och integritet. Vilket ju är en grundläggande rättighet och förutsättning för en fungerande demokrati, menar Åke Nygren.

IT-kablar.

Foto: Nathan Dumlao, Unsplash. 

En av de många medarbetare som genomfört utbildningen är Aysen Mansouri Bonab som arbetar på Kista bibliotek. Hon tycker att kursen har varit värdefull, allmänbildande och att den stärkt henne i sin yrkesroll:

– Jag har fått en djupare förståelse för de lagar och riktlinjer som gäller och hur de samverkar med varandra. Det gör att jag kan känna mig tryggare i relation både till kollegor och till besökare. Nu vet jag varför vissa regler gäller och känner mig säkrare när jag får frågor eller när olika situationer uppstår.

Aysen Mansouri Bonab kan känna igen sig i de som tröttnat på allt prat om GDPR. Som känner att de redan har koll på sekretess och undrar hur den här sortens kurs kan vara relevant.

– Men den här kursen är väldigt bra och det säger jag inte bara för att säga det. Det känns verkligen bra att ha en god grundkunskap i de här frågorna, veta var gränserna går och kunna vara ett stöd till besökare och kollegor, säger Aysen.

I februari 2022 gör Stockholms stadsbibliotek e-utbildningen tillgänglig för andra bibliotek. För stadsbibliotekarie Daniel Forsman är det en självklarhet att den kunskap som byggs upp på Stockholms stadsbibliotek ska komma så många som möjligt till del:

– I egenskap av att vara en av landets största och mest framstående biblioteksverksamheter är det givet att mycket av det som tas fram för Stockholm även kan användas i andra kommuner, avslutar Daniel Forsman.

Biblioteksredaktionen 2022-01-24

 

Senast uppdaterad
2022-01-27

Skriv ut

Till toppen av sidan